Контраст
Шрифт

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
від 26 червня 2019 р. № 374

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

1. Загальні положення

1.1. МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі - МЦ ДСНС України) створений з метою  організації та надання медичної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранам служби цивільного захисту, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим особам, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС, заснований на державній власності та належить до сфери управління ДСНС.

1.2. МЦ ДСНС України є провідним (головним) закладом охорони здоров’я ДСНС з організаційно-методичної роботи та з питань медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС.

1.3. Найменування МЦ ДСНС України:

Українською мовою:

повне – МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ;

скорочене – МЦ ДСНС України;

англійською мовою – Medical Center the State Emergency Service of Ukraine;

скорочене – MC of SES.

1.4. Місцезнаходження: вул. Наумова Генерала, 13, м. Київ, Україна, 03164

1.5. Організаційну структуру та штат МЦ ДСНС України затверджує Голова ДСНС за поданням  начальника МЦ ДСНС України.

1.6. МЦ ДСНС України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС та ДСНС, іншими нормативно-правовими актами України, наказами Міністерства охорони здоров’я України в частині, що стосується організації медичного забезпечення та стандартів надання медичної допомоги, та цим Положенням.

2. Принципи і мета діяльності МЦ ДСНС України

2.1. Принципами діяльності МЦ ДСНС України є:

пріоритетність завдань, пов’язаних з організацією та наданням  медичної допомоги;

організація, планування, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів. 

2.2. Метою діяльності МЦ ДСНС України є:

забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, осіб з інвалідністю внаслідок війни та іншим осіб, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС, доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

зниження захворюваності серед осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, осіб з інвалідністю внаслідок війни та іншим осіб, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС;

своєчасна діагностика та забезпечення дієвого лікування захворювань, травм та отруєнь.

3. Юридичний статус

3.1. МЦ ДСНС України є бюджетною установою, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. МЦ ДСНС України має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, валютні рахунки в установах банків України за дозволом ДСНС України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3.2. За організаційно-правовою формою господарювання МЦ ДСНС України є державною організацією.

3.3. МЦ ДСНС України може здійснювати господарську діяльність відповідно до законодавства України.

3.4. МЦ ДСНС України має право укладати договори та угоди, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України. МЦ ДСНС України не несе відповідальності за зобов’язаннями ДСНС України, відповідно ДСНС не несе відповідальності за зобов’язання МЦ ДСНС України.

3.5. МЦ ДСНС України, за погодженням з ДСНС, може створювати  відокремлені підрозділи.

3.6. Для здійснення своєї діяльності МЦ ДСНС України залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.7. Участь МЦ ДСНС України в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, створення філій та представництв забороняється.

4. Права та обов’язки МЦ ДСНС України

4.1. МЦ ДСНС України має право:

провадити діяльність з медичної практики відповідно до отриманої ліцензії;

надавати за договорами, на платній основі, додаткові послуги з медичного обслуговування, що не суперечать та не заважають основній діяльності МЦ ДСНС України. Перелік додаткових послуг, умови їх надання та порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються чинним законодавством України;

одержувати вичерпну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на МЦ ДСНС України завдань;

брати участь у проведенні наукових робіт у сфері охорони здоров’я та медичного забезпечення прикріплених контингентів;

брати участь у нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях з актуальних питань клінічних проявів, діагностики, лікування та профілактики захворювань;

співпрацювати з фахівцями закладів охорони здоров’я інших центральних органів виконавчої влади з питань діагностики, лікування прикріплених контингентів;

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використовувати в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

За згодою ДСНС МЦ ДСНС України має право:

брати участь у діяльності міжнародних організацій та установ за профілем своєї діяльності;

за згодою ДСНС України вступати в міжнародні організації, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, брати участь у міжнародних проектах, навчаннях, а також проводити міжнародну діяльність в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права;

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у межах чинного законодавства України.

4.2. До обов’язків МЦ ДСНС України належать:

надання медичної допомоги особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранам служби цивільного захисту, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим особам, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС;

організація та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів;

організація та проведення експертизи тимчасової непрацездатності;

оформлення медичної документації для розгляду медико-соціальними експертними комісіями;

організація та проведення лікарської експертизи осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, кандидатів на службу в органи та підрозділи служби цивільного захисту, кандидатів на навчання в навчальні заклади ДСНС, колишніх військовослужбовців МНС України.

підтримання взаємодії з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

організація проведення своєчасного метрологічного контролю медичної апаратури та засобів вимірювальної техніки;

раціональне використання медичного обладнання, господарчого майна матеріальних ресурсів;

забезпечення зберігання державного майна;

впровадження та використання в роботі нових методів діагностики і лікування;

дотримання вимог законодавства з питань охорони здоров’я та медико-біологічного захисту;

виконання правил внутрішнього розпорядку, вимог безпеки праці та протипожежної безпеки;

проведення аналізу якості надання медичної допомоги відповідно до Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів);

своєчасне надання медичної статистичної звітності в установленому порядку.

5. Основні завдання МЦ ДСНС України

5.1. Основними завданнями МЦ ДСНС України є:

організація та проведення амбулаторного, стаціонарного і відновлювального лікування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших осіб, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС;

організація та проведення експертизи тимчасової непрацездатності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранам служби цивільного захисту, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим особам, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС;

організація та проведення лікарської експертизи осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, кандидатів на службу в органи і підрозділи служби цивільного захисту, кандидатів на навчання в навчальні заклади ДСНС, колишніх осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту і колишніх військовослужбовців МНС України;

організація та проведення лікувально-профілактичних заходів осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, осіб з інвалідністю внаслідок війни та іншим осіб, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС;

надання невідкладної медичної допомоги при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;

надання медичної допомоги та організація етапного лікування хворих і постраждалих з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших осіб, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС;

контролю за оформленням листків тимчасової непрацездатності;

проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед прикріпленого контингенту щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

визначення потреби структурних підрозділів МЦ ДСНС України у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах;

направлення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, осіб з інвалідністю внаслідок війни та іншим осіб, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС до органів медико-соціальної експертизи (МСЕК);

вивчення впливу негативних факторів навколишнього середовища на організм осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, з урахуванням їх професійної діяльності, надання пропозицій щодо їх зменшення або усунення;

здійснення внутрішнього контролю за потребою, витратами та списанням медичного майна;

дотримання гарантованої державою якості надання медичних послуг;

організація спеціальної підготовки, перепідготовки особового складу МЦ ДСНС України, його атестування, управління професійним зростом медичного персоналу, підбір та розстановка медичних кадрів;

організація взаємодії та співробітництва з питань медичного забезпечення з закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади;

координація діяльності закладів охорони здоров’я ДСНС з питань медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, надання їм методичної та практичної допомоги;

здійснення психофізіологічних та експериментальних досліджень;

профілактичні медичні огляди осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та декретованих груп населення (на договірній основі);

аналіз захворюваності, стану здоров’я осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших осіб, які законодавчо мають право на лікування у закладах охорони здоров’я в системі ДСНС;

участь у розробці керівних документів, спрямованих на розвиток та удосконалення системи медичного забезпечення та лікарської експертизи;

участь у науково-дослідній, науково-практичній та науково-методичній роботі щодо розвитку медичного забезпечення та психофізіології.

6. Майно МЦ ДСНС України та фінансування

6.1. Майно МЦ ДСНС України становить закріплені за ним матеріальні цінності, що одержані в установленому порядку.

6.2. Майно МЦ ДСНС України є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. МЦ ДСНС України використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Доходи або майно МЦ ДСНС України не підлягають розподілу та не можуть бути використані з метою одержання вигоди.

6.3. Доходи МЦ ДСНС України використовуються виключно для фінансування видатків на утримання МЦ ДСНС України, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

6.4. Джерелами формування майна МЦ ДСНС України є майно:

передане від ДСНС, інших органів та підрозділів ДСНС України;

придбане за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.5. Джерелами фінансування МЦ ДСНС України є:

асигнування Державного бюджету;

кошти місцевого бюджету на виконання заходів місцевих програм;

кошти, одержані в установленому порядку за надані платні послуги;

кошти, отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством

6.6. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

6.7. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та оплата праці працівників МЦ ДСНС України здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.8. МЦ ДСНС України здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

6.9. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди МЦ ДСНС України, надаються йому в порядку, встановленому законодавством України, і також є державною власністю.

6.10. Збитки, завдані МЦ ДСНС України у результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

6.11. На транспортні засоби МЦ ДСНС України нанесено кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи, встановлено спеціальні світлові і звукові сигнальні пристрої відповідно до ДСТУ 3849:2018.

7. Управління (керівництво) МЦ ДСНС України

7.1. Управління (керівництво) МЦ ДСНС України безпосередньо здійснює начальник МЦ ДСНС України.

7.2. Начальник МЦ ДСНС України призначається та звільняється з посади наказом ДСНС.

7.3. Начальник МЦ ДСНС України може мати двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади наказом ДСНС за поданням начальника МЦ ДСНС України.

7.4. На час відсутності начальника МЦ ДСНС України (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із заступників.

7.5. Начальник МЦ ДСНС України представляє інтереси МЦ ДСНС України в органах виконавчої влади, судах, діє від його імені у відносинах з юридичними, фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

7.6. Начальник МЦ ДСНС України відповідає за:

виконання покладених завдань і функцій відповідно до законодавства та актів ДСНС;

підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально-психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни, антикорупційного законодавства особами рядового і начальницького складу та працівниками;

підготовку пропозицій щодо організаційної структури, штату, оптимізації, реорганізації або ліквідації МЦ ДСНС України;

організацію роботи та несення служби особам рядового і начальницького складу МЦ ДСНС України відповідно до вимог чинного законодавства та цього Положення;

забезпечення належних умов особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам МЦ ДСНС України для виконання функціональних обов’язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях;

забезпечення виконання заходів безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці;

організацію зберігання, обслуговування та підтримання належного стану медичної техніки та господарчого майна, матеріально-технічних засобів та медичних запасів МЦ ДСНС України відповідно до законодавства, здійснення правочинів у межах повноважень;

організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

належне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства;

організацію матеріально-технічного забезпечення МЦ ДСНС України шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна, що йому належить на праві оперативного управління;

збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

контроль та створення умов для належного зберігання майна, цільове та  ефективне використання бюджетних коштів, матеріальних (нематеріальних), інформаційних ресурсів;

забезпечення складання проекту кошторису та подання його на затвердження до ДСНС, організацію його виконання, а також дотримання фінансової розрахункової дисципліни та своєчасне подання бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів;

організацію складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше 3 років.

7.7. Начальник МЦ ДСНС України має право:

приймати на службу цивільного захисту осіб рядового і начальницького складу, окрім своїх заступників;

укладати та розірвати контракти з особами рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, крім своїх заступників;

порушувати клопотання перед Головою ДСНС про прийом на службу, призначення на посади та звільнення з посад осіб середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту, присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;

порушувати клопотання перед ДСНС про нагородження підпорядкованих осіб рядового і начальницького складу державними нагородами, заохочувальними відзнаками ДСНС тощо;

здійснювати розподіл повноважень між заступниками, затверджувати положення про структурні підрозділи МЦ ДСНС України, інструкції, плани тощо;

присвоювати чергові спеціальні звання особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до вимог чинного законодавства та у межах повноважень, крім заступників начальника МЦ ДСНС України;

укладати та розривати трудові угоди з працівниками МЦ ДСНС України;

встановлювати посадові оклади, додаткові види грошового забезпечення й надбавки в межах мінімального і максимального розміру, всі види доплат, премій та матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу та працівникам МЦ ДСНС України з урахуванням вимог чинного законодавства;

надавати всі види відпусток, передбачених законодавством, особам рядового і начальницького складу та працівникам МЦ ДСНС України;

укладати договори (господарські, матеріальної відповідальності тощо) та відповідні контракти;

видавати накази, вказівки, доручення, які є обов’язковими для виконання підлеглим особовим складом та працівниками, організовує та контролює їх виконання;

проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження, правильного використання техніки, інших матеріальних цінностей, їх готовності до використання за призначенням.

8. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії особового складу МЦ ДСНС України

8.1. Особовий склад МЦ ДСНС України складається з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які комплектуються на контрактній основі, та працівників.

8.2. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8.3. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників МЦ ДСНС України регулюються законодавством України про працю та Колективним договором, укладеним відповідно до чинного законодавства.

8.4. Порядок проходження служби цивільного захисту визначається законодавством.

8.5. На працівників МЦ ДСНС України поширюються усі обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників та виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством, наказами ДСНС. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюються тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.

8.6. Соціальні потреби, покращення умов праці осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників МЦ ДСНС України і членів їхніх сімей вирішуються начальником МЦ ДСНС України відповідно до чинного законодавства в межах видатків, передбачених кошторисом.

8.7. Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

8.8. Правові та соціальні гарантії працівникам, пенсіонерам з числа працівників, у тому числі особам з ознаками інвалідності, забезпечуються згідно із законодавством.

8.9. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується трудовим розпорядком дня.

8.10. Інтереси працівників МЦ ДСНС України, у разі створення, представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.

9. Ліквідація і реорганізація МЦ ДСНС України

9.1. Припинення діяльності МЦ ДСНС України здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням ДСНС, її правонаступника, чи за рішенням суду.

9.2. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення МЦ ДСНС України активи передаються за рішенням ДСНС.

10. Порядок внесення змін до Положення

Внесення змін до цього Положення здійснюється ДСНС.